тусгай зориулалтын нунтаглах машин нь перумахины үнэтэй